Tgimex Vietnam

Kết Nối Để Thành Công

Tgimex Vietnam

Kết Nối Để Thành Công

Tgimex Vietnam

Kết Nối Để Thành Công

Tgimex Vietnam

Kết Nối Để Thành CôngNhưng lưu ý doanh nghiệp khi nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

2018-12-05 04:18:47

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Tổng cục Hải quan đã có công văn 6644/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2018 hướng dẫn, cụ thể:

1. Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài chỉ được phép dỡ xuống từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Người nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa (E-Manifest) có (Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (sau đây là là Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu) và còn giá trị hiệu lực.

b. Người nhận hàng trên E-Manifest có Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu ghi trên E-Manifest.

c. Lượng phế liệu dỡ xuống cảng không được vượt quá lượng phế liệu được nhập khẩu còn lại trên Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu (lượng phế liệu được dỡ xuống cảng còn lại bằng (=) lượng phế liệu được nhập khẩu trên Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trự (-) lượng phế liệu đã nhập khẩu (bao gồm lượng phế liệu đã dỡ xuống cảng nhưng chưa thông quan và lượng phế liệu đã thông quan).

2. Kiểm tra thông tin phế liệu dự kiến dỡ xuống cảng:

- Nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1 nêu trên thì cơ quan hải quan xác nhận lô hàng dự kiến dỡ xuống cảng trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để dn nhâp khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu, dn kinh doanh cảng theo dõi và thực hiện dỡ lô hàng phế liệu xuống cảng.

- Nếu không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm 1 nêu trên thì công chức hải quan ghi rõ lý do, cập nhật danh sách container không được dỡ xuống cảng trên mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để dn nhâp khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu, dn kinh doanh cảng không được dỡ lô hàng phế liệu xuống cảng, đồng thời yêu cầu hãng tàu/đại lý hãng tàu đưa hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Trường hợp không có thông tin lô hàng phế liệu dự kiến dỡ xuống cảng trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh phương tiện vận tải kiểm tra, đối chiếu thông tin các lô hàng phế liệu khai trên E-Manifest và xử lý như sau:

+ Nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1 nêu trên thì cơ quan hải quan cập nhật danh sách hàng hóa được phép dỡ hàng xuống cảng trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để dn nhâp khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu, dn kinh doanh cảng nơi dự kiến dỡ lô hàng phế liệu xuống cảng căn cứ thông tin này theo dõi và thực hiện dỡ hàng phế liệu xuống cảng.

+ Nếu không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm 1 nêu trên thì cơ quan hải quan cập nhật danh sách hàng hóa không được phép dỡ hàng xuống cảng trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để dn nhâp khẩu, hãng tàu/đại lý hãng tàu, dn kinh doanh cảng không được dỡ lô hàng phế liệu đó xuống cảng, đồng thời yêu cầu hãng tàu/đại lý hãng tàu đưa hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

3. Cập nhập lượng phế liệu dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng:

Sau khi hàng hóa dỡ xuống cảng, dn kinh doanh cảng xác nhận thông tin đã dỡ xuống cảng trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để dn nhập khẩu phế liệu biết, theo dõi và làm các thủ tục tiếp theo.

4. Việc đăng ký tờ khai hải quan:

Cơ quan hải quan không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhưng dn nhập khẩu đăng ký tờ khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ khai hải quan hoặc có khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch nhập khẩu và không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại điểm 5 dưới đây quan hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

5. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT bao gồm:

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;

- Vận tải đơn: 01 bản chụp;

- Hợp đồng ủy thác (trong trường hợp nhập khẩu ủy thác): 01 bản sao chứng thực;

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu: 01 bản chính (nộp sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuât sử dụng phế liệu cấp).

6. Kiểm tra thông tin về Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu:

Căn cứ thông tin số Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin một cửa quốc gia, nếu có thì thực hiện tiếp các thủ tục; nếu không có thì thì phải trao đổi bằng điện fax hoặc văn bản với Sở Tài nguyên và môi trường để xác nhận thông tin, nếu thông tin xác nhận đúng và phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

7. Kiểm tra Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu: theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

8. Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định thì giải quyết tiếp thủ tục hải quan theo quy định.

- Không chấp nhận đối với Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu có giá trị hiệu lực vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, (Hai (02) năm kể từ ngày cấp đối với Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu cấp trước ngày 01/10/2018 theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT và ba (03) năm kể từ ngày cấp đối với Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu cấp từ ngày 01/10/2018 theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT.

- Trường hợp không có hoặc có Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch nhập khẩu, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp, người khai hải quan phải tái xuât và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tái xuất được thực hiện tại cửa khẩu nhập.

- Trường hợp lượng hàng khai trên tờ khai hải quan vượt quá hạn ngạch nhập khẩu thì yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai sửa đổi, bổ sung thwo quy định và cơ quan hải quan chỉ thực hiện thủ tục hải quan đối với lượng hàng hóa còn trong hạn ngạch nhập khẩu. Lượng hàng hóa nằm ngoài hạn ngạch nhập khẩu người khai hải quan phải tái xuất và xử lý theo quy định của pháp luật. Việt tái xuất được thực hiện tại cửa khẩu nhập.

- Trường hợp số tiền ký quỹ không đủ theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thì yêu cầu bổ sung số tiền ký quỹ theo đúng quy định.

- Trường hợp Giấy xác nhận ký quỹ chưa đủ 15 ngày làm việc theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thì chưa giải quyết thủ tục thông quan.

9. Đưa hàng về bảo quản:

Các lô hàng phế liệu nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm định hải quan phải được lưu giữ tại cửa khẩu nhập, không cho đưa hàng về bảo quản.

(MP)

Lưu ý:

Doanh nghiệp kinh doanh cảng, doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu phải khai báo, sử dụng Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu và quản lý mặt hàng này.

Hiện nay, nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam đang là một trong những vần đề nan giải cần tìm hướng giải quyết.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu và đưa vào áp dụng trên toàn quốc.

Phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu không chỉ tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu để chủ động trong việc kinh doanh mà còn giúp cơ quan hải quan có cơ sở để thực hiện quản lý, theo dõi trừ lùi phế liệu nhập khẩu.

Nguồn: Cục HQ BRVT.

Tgimex Vietnam JSC 
Số 8, ngõ 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Tel: + 02466836060/ 02432247329


Liên Hệ Với Chúng Tôi

  • VPGD: Tầng 2, Tòa nhà Technosoft, Khu CNTTTT Cầu Giấy, 15/8 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam Phone: 0982 13 53 93  0963 856 664

    Văn phòng giao dịch :Số B7 ngõ 194 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Bản Đồ

  • https://www.google.com/maps/place/15%2F8+P.+Duy+T%C3%A2n,+D%E1%BB%8Bch+V%E1%BB%8Dng+H%E1%BA%ADu,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i+100000,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0308156,105.7853701,18.5z/data=!4m6!3m5!1s0x3135ab4c767599ef:0x2a2cbd6a8260ad94!8m2!3d21.0308495!4d105.7860913!16s%2Fg%2F11fpkjxdph?hl=vi-VN&entry=ttu